Polityka prywatności - Lotus Clinic Dental & Beauty

POLITYKA PRYWATNOŚCI LOTUS CLINIC DENTAL & BEAUTY

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Pacjentów. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na stronie internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest LOTUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem przy ul. Stefana Starzyńskiego 1/10B, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0001020985, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 599 327 25 09, oraz numer statystyczny REGON 524 520 700, wykonujący działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego LOTUS Clinic Dental & Beauty, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Lubuskiego nr ………….
 3. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).
 4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, w związku z tym, że nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z Managerem Kliniki pod adresem e-mail: manager@lotusclinic.pl
 5. Z administratorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: manager@lotusclinic.pl lub pisemnie na adres: LOTUS Clinic Dental & Beauty, plac Jana Pawła II 106 lok. U1.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
  5. przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

II. Słowniczek pojęć.

 • Cookies – dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pacjent korzysta ze strony internetowej Kliniki
 • Dane osobowe – informacje odnoszące się do osoby fizycznej, tj. imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail oraz opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki informacje dotyczących stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego i terapeutycznego, pielęgnacyjnego bądź rehabilitacyjnego, w szczególności w zakresie opisu udzielonych świadczeń zdrowotnych, rozpoznania problemów zdrowotnych, ciąży, zaleceń, informacji o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach; informacji o lekach wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych;
 • Klinika – LOTUS Clinic Dental & Beauty świadcząca usługi medyczne.
 • Pacjent – osoba fizyczna zamierzajaca skorzystać z usług Kliniki
 • Rejestracja – formularz skierowany do Pacjentów, znajdujący się na stronie www.lotusclinic.pl umożliwiający Pacjentowi rejestrację na usługi w Klinice;
 • Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Klinikę pod adresem www.lotusclinic.pl
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Pacjent uzyskuje dostęp do usług Kliniki.
 • Usługa Medyczna – usługa świadczona przez Klinikę zgodnie z zakresem usług świadczonych przez nią.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Pacjentów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Korzystanie z Usług Kliniki jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  1. zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na Stronie Internetowej, w Regulaminie Programu Lojalnościowego Lotus Clinic Lotus Beauty Club i niniejszej Polityce prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie Programu Lojalnościowego Lotus Clinic Lotus Beauty Club;
  2. obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych przy Rejestracji jako wymagane, jest dla założenia i prowadzenia konta Pacjenta oraz złożenia reklamacji.
 5. Dane są wykorzystywane w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia osobowego. przepisywanych na receptę lub bez recepty.
 6. Dane osobowe są przetwarzane w momencie dokonywania rejestracji na Usługi Medyczne, kontaktu telefonicznego, wysłania wiadomości e-mail lub podania danych osobowych przez Pacjenta podczas osobistej wizyty w Klinice.
 7. Tylko niezbędne dane będą gromadzone do wywiązania się z Usługi Medycznej.
 8. Dla prawidłowego wykonania Usługi Medycznej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.
 10. Dane których cel przechowywania ustał są usuwane, a jeżeli istnieją inne ustawowe wymogi przechowywania danych, ich przetwarzanie jest ograniczane.
 11. Administrator z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Pacjentów, bez ich wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej.
 12. Administrator udostępnia dane osobowe Pacjentów na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 13. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IV. Prawa osób, których dotyczą dane

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora danych osobowych Pacjenta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pacjenta dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Pacjent może przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

V. Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Pacjenta i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.lotusclinic.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Pacjenta pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową.
 3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Pacjenta. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Pacjentów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Pacjenta i dostosować Stronę internetową indywidualnie do każdego z nich. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Przy każdym kolejnym połączeniu się Pacjenta z serwisem, Administrator ma możliwość ustalenia, że Pacjent już w przeszłości korzystał z Usług Medycznych i może dopasować swoją treść do niego.
 5. Strona internetowa stosuje dwa rodzaje plików Cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Pacjenta do czasu wylogowania, opuszczenia platformy sprzedażowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” (persistent cookies) – pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Pacjenta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Pacjenta.
 6. Pliki Cookies nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych Pacjenta. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Pacjenta.
 7. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości Oferty do preferencji Pacjenta oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 8. Pacjent może samodzielnie i w każdym czasie usunąć pliki Cookies, jak również ustawić automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.lotusclinic.pl. Jeśli Pacjent nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików.
 9. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, czy Universal Analytics. Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Strony Internetowej i analizie ruchu. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób jej zachowania, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzano stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 10. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

VI. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Pacjentów będą przetwarzane w następujących celach:
  • prowadzenie konta Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketing bezpośredni własnych usług i produktów, oprócz usługi newslettera, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez livechat, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  • badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • badanie opinii i poziomu zadowolenia Pacjenta, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Pacjentów zgromadzone w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności: Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z 2017., poz. 1318 ze zm.); Ustawą z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654 ze zm.), Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 581 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu o wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r., poz. 2069 ze zm.); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 192 ze zm.); zaś w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – do czasu ustania tych celów.
 2. Dane Pacjentów będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
 3. Zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.
 4. Skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.
 5. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła lub wydana Pacjentowi lub osobie przez Pacjenta upoważnionej.
 6. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 7. Dane Pacjentów będą przechowywane przez następujący okres:
  • dane dotyczące prowadzenia konta Pacjenta – przez okres jego założenia do momentu zgłoszenia przez Pacjenta żądania jego usunięcia,
  • prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
  • dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
  • dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez livechat – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  • prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Pacjenta na stronie internetowej
  • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
  • badanie opinii – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

VIII. Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Pacjentów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Pacjentów będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Lotus Clinic

Lotus Clinic Dental & Beauty
Plac Jana Pawła II 106/U1
66-400 Gorzów Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Lotus Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1/10b
66-400 Gorzów Wlkp.

wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000262838

KRS 0001020910
NIP 5993272509

Kontakt z nami

Mapa dojazdu